Regelgeving

gasmeting en ontgassen

E

r bestaan nog heel veel onduidelijkheden over het gassen, het ontgassen, de gasvrijverklaring en de regelgeving. Zonder de illusie te hebben hierover een compleet beeld te kunnen geven willen wij u graag via onze website en ons digitale nieuwsbulletin nader informeren over de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen voor gasmeting en ontgassen van containers.

Het is verboden een ruimte of container te openen teneinde de daarin aanwezige lading te lossen of over te slaan, indien voor die ruimte, container en daarin aanwezige lading geen gasvrijverklaring is afgeven door een deskundige, tenzij het openen noodzakelijk is voor het meten of ontgassen ervan en dan uiteraard voorzien van beschermende maatregelen.

Door schade en schande wijs geworden heeft de overheid onderzoek laten doen door het RIVM met als resultaat dat er dringend voorschriften moesten komen om e.e.a. in veilige en gezonde banen te leiden. Deze concept regelgeving, onder de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en voorzag erin dat alle risicovolle containers voor opening door een geregistreerde gasmeetdeskundige gecontroleerd moeten worden op aanwezigheid van eventuele aanwezige restanten van gevaarlijke gassen. De verplichting een gasvrij verklaring te overleggen ligt bij de ontvanger. Deze regelgeving is in die vorm nooit door de kamer gekomen. Wel is natuurlijk de WMS van kracht voor die stoffen die het betreft en ook de Keuringsdienst van waren en Verkeersinspectie houden toezicht en voeren controles uit.

Dé meest toepasbare regelgeving die voor alle werknemers en werkgevers geldt is de Arbowet. Elke werkgever heeft in het kader van de ARBO-wet de verplichting zijn werknemers veilig te laten werken en dat geldt ook voor het lossen van containers. In dat kader gezien is hij verplicht te laten inventariseren of de containers nog gevaarlijke en/of schadelijke gassen/dampen bevatten welke kunnen voortkomen uit begassing of uitdamping uit het product van productiegassen. Indien de Grenswaarden worden overschreden dienen er doeltreffende maatregelen genomen te worden, die de veiligheid dienen dus blootstelling voorkomen en het milieu niet schaden. Bron-aanpak is daarbij primair en doeltreffende ontgassing secundair en lossen met adembescherming mag dan incidenteel alleen als al de andere maatregelen (nog) niet werken of uitvoerbaar zijn.  Een Risico inventarisatie (RIE) is dus noodzakelijk om uw risico’s in kaart te brengen en maatregelen te kunnen nemen.

Naast de Arbowet zijn aspecten van Merkschade en Consumentenveiligheid niet te onderschatten aspecten, die een aanpak door de hele keten heen noodzakelijk kunnen maken.

Wij kunnen u helpen en zijn u graag van dienst. Voor het aanvragen van een scherpe offerte of het plaatsen van een opdracht voor het op deskundige wijze bemeten en gasvrij laten verklaren van uw container en/of het uitvoeren van een complete Risico inventarisatie  (RIE) kunt u contact opnemen met een van onze gasmeetdeskundigen of veiligheidskundige via info@gasvrijcentrale.nl

Wij zijn ervaren, gecertificeerde en onafhankelijke gasmeetdeskundigen met een door VROM en de Arbeidsinspectie erkend diploma dat vereist is om meet- en ontgassingswerkzaamheden te mogen uitvoeren.

Uw veiligheid en gezondheid is bij ons in vertrouwde handen.

In de onderstaande bijlage kunt u diverse rapporten van VROM en AI over gasmetingen downloaden.
Bij het ontgassen van containers met productiegassen gelden bijzondere aspecten die van groot belang kunnen zijn ook ná het ontgassen. In de bijlage kunt u de waarschuwing downloaden.

Minister Cramer heeft in het kader van de “Actie tegengas” onder druk van de politiek en bonden besloten intensievere controles uit te laten voeren door de diverse inspectiediensten.  De Douane, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de VROM-Inspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Arbeidsinspectie hebben de handen ineengeslagen bij de operatie TegenGas in de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam. De Douane, de IVW en de VI gaan jaarlijks 1.000 containers op giftige gassen controleren. De containers zijn met deze gassen behandeld om tijdens de scheepsreis ongedierte te doden, zegt Dirk Cramer, projectleider van het domein Zeehavens. ‘Dat is voor bepaalde soorten ladingen gebruikelijk en in sommige gevallen zelfs verplicht. Ook komt het voor dat producten giftig gas afgeven, dat zich in de container verzamelt. Bij het openen van een container gaat het dan soms mis. Dat komt vaak omdat de verplichte waarschuwingssticker ontbreekt of omdat de procedure voor het veilig openen niet wordt gevolgd.’